Synonimy do słowa ZADANIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZADANIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZADANIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZADANIE
to inaczej:

funkcja, misja, obowiązek, powinność (podrz.), dyżur (podrz.), ordynans (przestarz.) (podrz.), służba (podrz.), pańszczyzna (podrz.), uciążliwy obowiązek (podrz.)ZADANIE
to inaczej:

kwestia, problem, rzecz, sprawa, temat, zagadnienie, węzeł gordyjski (podrz.)ZADANIE
to inaczej:

misja, cel, polecenie, funkcja, posłannictwo, problem, zagadnienie, zlecenie, obowiązek, zobowiązanie, temat, sprawaZADANIE
to inaczej:

ćwiczenie, zadana praca, lekcje, praca domowaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ZADANIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zadanie?", są:

1. Zadanie to inaczej funkcja, misja, obowiązek, powinność (podrz.), dyżur (podrz.), ordynans (przestarz.) (podrz.), służba (podrz.), pańszczyzna (podrz.), uciążliwy obowiązek (podrz.).
2. Zadanie to inaczej kwestia, problem, rzecz, sprawa, temat, zagadnienie, węzeł gordyjski (podrz.).
3. Zadanie to inaczej misja, cel, polecenie, funkcja, posłannictwo, problem, zagadnienie, zlecenie, obowiązek, zobowiązanie, temat, sprawa.
4. Zadanie to inaczej ćwiczenie, zadana praca, lekcje, praca domowa.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa ZADANIE

ZADANIE
funkcja, misja, obowiązek, powinność (podrz.), dyżur (podrz.), ordynans (przestarz.) (podrz.), służba (podrz.), pańszczyzna (podrz.), uciążliwy obowiązek (podrz.)
ZADANIE
kwestia, problem, rzecz, sprawa, temat, zagadnienie, węzeł gordyjski (podrz.)
ZADANIE
misja, cel, polecenie, funkcja, posłannictwo, problem, zagadnienie, zlecenie, obowiązek, zobowiązanie, temat, sprawa
ZADANIE
ćwiczenie, zadana praca, lekcje, praca domowa

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZADANIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x