Synonimy do słowa PRACA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRACA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRACA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 8 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRACA
to inaczej:

dzieło, robota, utwór, praca pisemna (podrz.), praca naukowa (podrz.), przyczynek (podrz.), elaborat (podrz.), elukubracja (oficj.) (podrz.)PRACA
to inaczej:

fabrykacja (książk.), produkcja, wyrób, wytwórczość, rolnictwo (podrz.), produkcja przemysłowa (podrz.), przemysł (podrz.), usługa (podrz.), drobna wytwórczość (podrz.)PRACA
to inaczej:

fach (pot.), profesja, robota (pot.), rzemiosło (przestarz.), zajęcie, zawód, chałtura (pot.) (podrz.), fucha (pot.) (podrz.), specjalność (podrz.), zawód wyuczony (podrz.), dziennikarstwo (podrz.), żurnalistyka (podrz.), ciężka praca (podrz.), harówa (pot.) (podrz.), harówka (pot.) (podrz.)PRACA
to inaczej:

działanie, wytwarzanie, wytwórczość, zobowiązanie, zadanie, zlecenie, wysiłek, trud, powinność, poświęcenie, służba, zaangażowanie, zajęcie, robotaPRACA
to inaczej:

posada, (pot.) robota, funkcja, obowiązek, zajęcie, rzemiosło, zawód, profesja, specjalność, (pot.) fach, telepracaPRACA
to inaczej:

aktywność, działaniePRACA
to inaczej:

instytucja, biuro, fabrykaPRACA
to inaczej:

dysertacja, publikacja, dzieło, esej, studium, utwór, wypracowanie, książka, monografia, opracowanie, wyrób, efekt, pozycja bibliograficznaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

CIĘŻKA PRACA
to inaczej:

harówa (pot.), harówka (pot.), fach (pot.) (nadrz.), praca (nadrz.), profesja (nadrz.), robota (pot.) (nadrz.), rzemiosło (przestarz.) (nadrz.), zajęcie (nadrz.), zawód (nadrz.)PRACA DOKTORSKA
to inaczej:

doktorat, dysertacja, rozprawaPRACA DOMOWA
to inaczej:

zadane lekcjePRACA DYPLOMOWA
to inaczej:

dyplom, magisterka (pot.) (podrz.), praca magisterska (podrz.)PRACA HABILITACYJNA
to inaczej:

habilitacjaPRACA MAGISTERSKA
to inaczej:

magisterka (pot.)PRACA NAKŁADCZA
to inaczej:

chałupnictwo, system nakładczy, rękodzielnictwo (nadrz.), rękodzieło (nadrz.)PRACA NAUKOWA
to inaczej:

praca naukowa, dyplom (podrz.), praca dyplomowa (podrz.), doktorat (podrz.), dysertacja (podrz.), praca doktorska (podrz.), rozprawa (podrz.), habilitacja (podrz.), praca habilitacyjna (podrz.)PRACA ORGANICZNA
to inaczej:

praca u podstawPRACA PISEMNA
to inaczej:

praca pisemna, rozprawka (podrz.), wypracowanie (podrz.)PRACA U PODSTAW
to inaczej:

praca organicznaSYZYFOWA PRACA
to inaczej:

daremny trud, bieg przez płotki (żart.) (nadrz.), fatyga (nadrz.), katusze (nadrz.), kierat (pot.) (nadrz.), mitręga (nadrz.), mordęga (nadrz.), mozół (nadrz.), niewygody (nadrz.), orka (żart.) (nadrz.), pot (książk.) (nadrz.), trud (nadrz.), znój (nadrz.)SYZYFOWA PRACA
to inaczej:

daremny trudSzukaj synonimów do słowa

PRACA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa praca?", są:

1. Praca to inaczej dzieło, robota, utwór, praca pisemna (podrz.), praca naukowa (podrz.), przyczynek (podrz.), elaborat (podrz.), elukubracja (oficj.) (podrz.).
2. Praca to inaczej fabrykacja (książk.), produkcja, wyrób, wytwórczość, rolnictwo (podrz.), produkcja przemysłowa (podrz.), przemysł (podrz.), usługa (podrz.), drobna wytwórczość (podrz.).
3. Praca to inaczej fach (pot.), profesja, robota (pot.), rzemiosło (przestarz.), zajęcie, zawód, chałtura (pot.) (podrz.), fucha (pot.) (podrz.), specjalność (podrz.), zawód wyuczony (podrz.), dziennikarstwo (podrz.), żurnalistyka (podrz.), ciężka praca (podrz.), harówa (pot.) (podrz.), harówka (pot.) (podrz.).
4. Praca to inaczej działanie, wytwarzanie, wytwórczość, zobowiązanie, zadanie, zlecenie, wysiłek, trud, powinność, poświęcenie, służba, zaangażowanie, zajęcie, robota.
5. Praca to inaczej posada, (pot.) robota, funkcja, obowiązek, zajęcie, rzemiosło, zawód, profesja, specjalność, (pot.) fach, telepraca.
6. Praca to inaczej aktywność, działanie.
7. Praca to inaczej instytucja, biuro, fabryka.
8. Praca to inaczej dysertacja, publikacja, dzieło, esej, studium, utwór, wypracowanie, książka, monografia, opracowanie, wyrób, efekt, pozycja bibliograficzna .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 8.

Synonimy słownikowe do słowa PRACA

PRACA
dzieło, robota, utwór, praca pisemna (podrz.), praca naukowa (podrz.), przyczynek (podrz.), elaborat (podrz.), elukubracja (oficj.) (podrz.)
PRACA
fabrykacja (książk.), produkcja, wyrób, wytwórczość, rolnictwo (podrz.), produkcja przemysłowa (podrz.), przemysł (podrz.), usługa (podrz.), drobna wytwórczość (podrz.)
PRACA
fach (pot.), profesja, robota (pot.), rzemiosło (przestarz.), zajęcie, zawód, chałtura (pot.) (podrz.), fucha (pot.) (podrz.), specjalność (podrz.), zawód wyuczony (podrz.), dziennikarstwo (podrz.), żurnalistyka (podrz.), ciężka praca (podrz.), harówa (pot.) (podrz.), harówka (pot.) (podrz.)
PRACA
działanie, wytwarzanie, wytwórczość, zobowiązanie, zadanie, zlecenie, wysiłek, trud, powinność, poświęcenie, służba, zaangażowanie, zajęcie, robota
PRACA
posada, (pot.) robota, funkcja, obowiązek, zajęcie, rzemiosło, zawód, profesja, specjalność, (pot.) fach, telepraca
PRACA
aktywność, działanie
PRACA
instytucja, biuro, fabryka
PRACA
dysertacja, publikacja, dzieło, esej, studium, utwór, wypracowanie, książka, monografia, opracowanie, wyrób, efekt, pozycja bibliograficzna

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRACA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x