Synonimy do słowa ROBOTA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ROBOTA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ROBOTA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ROBOTA
to inaczej:

dzieło, praca, utwór, praca pisemna (podrz.), praca naukowa (podrz.), przyczynek (podrz.), elaborat (podrz.), elukubracja (oficj.) (podrz.)



ROBOTA
to inaczej:

fach (pot.), praca, profesja, robota (pot.), rzemiosło (przestarz.), zajęcie, zawód, chałtura (pot.) (podrz.), fucha (pot.) (podrz.), specjalność (podrz.), zawód wyuczony (podrz.), dziennikarstwo (podrz.), żurnalistyka (podrz.), ciężka praca (podrz.), harówa (pot.) (podrz.), harówka (pot.) (podrz.)



ROBOTA
to inaczej:

praca



ROBOTA
to inaczej:

dzieło, fach, profesja, rzemiosło, działanie, specjalność, umiejętność, zajęcie, zawód, kierat, dłubanina, (pot.) harówka



Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

KRECIA ROBOTA
to inaczej:

dywersja, działalność wywrotowa, sabotaż



MOKRA ROBOTA
to inaczej:

mokra robota (pot.), mord, morderstwo, zabójstwo, zbrodnia (nadrz.)



ROBOTA IGŁĄ
to inaczej:

szycie



ROBOTA MURARSKA
to inaczej:

murarka



Szukaj synonimów do słowa

ROBOTA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa robota?", są:

1. Robota to inaczej dzieło, praca, utwór, praca pisemna (podrz.), praca naukowa (podrz.), przyczynek (podrz.), elaborat (podrz.), elukubracja (oficj.) (podrz.).
2. Robota to inaczej fach (pot.), praca, profesja, robota (pot.), rzemiosło (przestarz.), zajęcie, zawód, chałtura (pot.) (podrz.), fucha (pot.) (podrz.), specjalność (podrz.), zawód wyuczony (podrz.), dziennikarstwo (podrz.), żurnalistyka (podrz.), ciężka praca (podrz.), harówa (pot.) (podrz.), harówka (pot.) (podrz.).
3. Robota to inaczej praca.
4. Robota to inaczej dzieło, fach, profesja, rzemiosło, działanie, specjalność, umiejętność, zajęcie, zawód, kierat, dłubanina, (pot.) harówka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa ROBOTA

ROBOTA
dzieło, praca, utwór, praca pisemna (podrz.), praca naukowa (podrz.), przyczynek (podrz.), elaborat (podrz.), elukubracja (oficj.) (podrz.)
ROBOTA
fach (pot.), praca, profesja, robota (pot.), rzemiosło (przestarz.), zajęcie, zawód, chałtura (pot.) (podrz.), fucha (pot.) (podrz.), specjalność (podrz.), zawód wyuczony (podrz.), dziennikarstwo (podrz.), żurnalistyka (podrz.), ciężka praca (podrz.), harówa (pot.) (podrz.), harówka (pot.) (podrz.)
ROBOTA
praca
ROBOTA
dzieło, fach, profesja, rzemiosło, działanie, specjalność, umiejętność, zajęcie, zawód, kierat, dłubanina, (pot.) harówka

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ROBOTA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x