Synonimy do słowa ROZPRAWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ROZPRAWA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ROZPRAWA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ROZPRAWA
to inaczej:

doktorat, dysertacja, praca doktorskaROZPRAWA
to inaczej:

proces sądowyROZPRAWA
to inaczej:

doktorat, dysertacja, habilitacja, monografiaROZPRAWA
to inaczej:

procesROZPRAWA
to inaczej:

przewód, sprawaROZPRAWA
to inaczej:

debata, dyskusjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

ROZPRAWA NAUKOWA
to inaczej:

traktatSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

ROZPRAWA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa rozprawa?", są:

1. Rozprawa to inaczej doktorat, dysertacja, praca doktorska.
2. Rozprawa to inaczej proces sądowy.
3. Rozprawa to inaczej doktorat, dysertacja, habilitacja, monografia.
4. Rozprawa to inaczej proces.
5. Rozprawa to inaczej przewód, sprawa.
6. Rozprawa to inaczej debata, dyskusja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa ROZPRAWA

ROZPRAWA
doktorat, dysertacja, praca doktorska
ROZPRAWA
proces sądowy
ROZPRAWA
doktorat, dysertacja, habilitacja, monografia
ROZPRAWA
proces
ROZPRAWA
przewód, sprawa
ROZPRAWA
debata, dyskusja

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ROZPRAWA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x