Synonimy do słowa PROCES

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PROCES.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PROCES

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PROCES
to inaczej:

bieg, przebieg, tok, kooperacja (podrz.), współdziałanie (podrz.), współpraca (podrz.), behawior (specjalist.) (podrz.), zachowanie (podrz.), akt (podrz.), czynność (podrz.), działanie (podrz.), przekształcenie (podrz.), transformacja (podrz.), zmiana (podrz.), konkurencja (podrz.), rywalizacja (podrz.), proces biologiczny (podrz.), proces organiczny (podrz.), proces fizyczny (podrz.), proces społeczno-polityczny (podrz.)PROCES
to inaczej:

postępowanie, proceduraPROCES
to inaczej:

sprawa sądowaPROCES
to inaczej:

bieg, tok, procedura, przebieg, zmiany, rozwój, fazaPROCES
to inaczej:

postępowanie, (pot.) sprawa, rozprawa, sądzenie, przewódPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

PROCES BIOLOGICZNY
to inaczej:

proces organiczny, metabolizm (podrz.), przemiana materii (podrz.), czynność fizjologiczna (podrz.), funkcja fizjologiczna (podrz.), proces fizjologiczny (podrz.)PROCES FIZJOLOGICZNY
to inaczej:

czynność fizjologiczna, funkcja fizjologiczna, ekskrecja (specjalist.) (podrz.), wydalanie (podrz.), wydzielanie (podrz.), ejakulacja (podrz.), wytrysk (podrz.), wytrysk nasienia (oficj.) (podrz.)PROCES FIZYCZNY
to inaczej:

proces fizyczny, fenomen (książk.) (podrz.), zjawisko (podrz.)PROCES ORGANICZNY
to inaczej:

proces biologiczny, metabolizm (podrz.), przemiana materii (podrz.), czynność fizjologiczna (podrz.), funkcja fizjologiczna (podrz.), proces fizjologiczny (podrz.)PROCES SĄDOWY
to inaczej:

rozprawaPROCES SPOŁECZNO-POLITYCZNY
to inaczej:

proces społeczno-polityczny, pauperyzacja (książk.) (podrz.), ubożenie (podrz.), industrializacja (podrz.), uprzemysłowienie (podrz.), laicyzacja (podrz.), sekularyzacja (podrz.), zeświecczenie (podrz.), globalizacja (podrz.), denazyfikacja (podrz.), demokratyzacja (podrz.), westernizacja (podrz.), komercja (pot.) (podrz.), komercjalizacja (podrz.)Szukaj synonimów do słowa

PROCES inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa proces?", są:

1. Proces to inaczej bieg, przebieg, tok, kooperacja (podrz.), współdziałanie (podrz.), współpraca (podrz.), behawior (specjalist.) (podrz.), zachowanie (podrz.), akt (podrz.), czynność (podrz.), działanie (podrz.), przekształcenie (podrz.), transformacja (podrz.), zmiana (podrz.), konkurencja (podrz.), rywalizacja (podrz.), proces biologiczny (podrz.), proces organiczny (podrz.), proces fizyczny (podrz.), proces społeczno-polityczny (podrz.).
2. Proces to inaczej postępowanie, procedura.
3. Proces to inaczej sprawa sądowa.
4. Proces to inaczej bieg, tok, procedura, przebieg, zmiany, rozwój, faza.
5. Proces to inaczej postępowanie, (pot.) sprawa, rozprawa, sądzenie, przewód.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa PROCES

PROCES
bieg, przebieg, tok, kooperacja (podrz.), współdziałanie (podrz.), współpraca (podrz.), behawior (specjalist.) (podrz.), zachowanie (podrz.), akt (podrz.), czynność (podrz.), działanie (podrz.), przekształcenie (podrz.), transformacja (podrz.), zmiana (podrz.), konkurencja (podrz.), rywalizacja (podrz.), proces biologiczny (podrz.), proces organiczny (podrz.), proces fizyczny (podrz.), proces społeczno-polityczny (podrz.)
PROCES
postępowanie, procedura
PROCES
sprawa sądowa
PROCES
bieg, tok, procedura, przebieg, zmiany, rozwój, faza
PROCES
postępowanie, (pot.) sprawa, rozprawa, sądzenie, przewód

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PROCES

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x