Synonimy do słowa SYSTEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SYSTEM.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SYSTEM

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SYSTEM
to inaczej:

architektura (specjalist.), platforma (specjalist.), system (specjalist.)SYSTEM
to inaczej:

organizm, układ, ustrójSYSTEM
to inaczej:

struktura, szyk, układ, uporządkowanie, organizacja (podrz.), zrzeszenie (podrz.), ABC (podrz.), abecadło (podrz.), alfabet (podrz.), hierarchia (podrz.), księgozbiór (podrz.), system kodowania (podrz.)SYSTEM
to inaczej:

architektura, organizm, plan, porządek, proces, program, rozkład, rozłożenie, rozmieszczenie, rozstawienie, struktura, systematyzacja, szyk, układ, ułożenie, uporządkowanie, ustawienie, zorganizowanieSYSTEM
to inaczej:

sposób, metoda, styl, tryb, technika, strategia, taktykaSYSTEM
to inaczej:

ustrój, reżimPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

SYSTEM EKONOMICZNY
to inaczej:

ekonomia, gospodarka, system gospodarczy, fabrykacja (książk.) (podrz.), praca (podrz.), produkcja (podrz.), wyrób (podrz.), wytwórczość (podrz.)SYSTEM GOSPODARCZY
to inaczej:

ekonomia, gospodarka, system ekonomiczny, fabrykacja (książk.) (podrz.), praca (podrz.), produkcja (podrz.), wyrób (podrz.), wytwórczość (podrz.)SYSTEM KAR
to inaczej:

karanie, penalizacja (specjalist.)SYSTEM KODOWANIA
to inaczej:

system kodowania, notacja (podrz.), zapis (podrz.), kod (podrz.), kod komputerowy (podrz.)SYSTEM NAKŁADCZY
to inaczej:

chałupnictwo, praca nakładcza, rękodzielnictwo (nadrz.), rękodzieło (nadrz.)SYSTEM PRAWNY
to inaczej:

prawoSzukaj synonimów do słowa

SYSTEM inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa system?", są:

1. System to inaczej architektura (specjalist.), platforma (specjalist.), system (specjalist.).
2. System to inaczej organizm, układ, ustrój.
3. System to inaczej struktura, szyk, układ, uporządkowanie, organizacja (podrz.), zrzeszenie (podrz.), ABC (podrz.), abecadło (podrz.), alfabet (podrz.), hierarchia (podrz.), księgozbiór (podrz.), system kodowania (podrz.).
4. System to inaczej architektura, organizm, plan, porządek, proces, program, rozkład, rozłożenie, rozmieszczenie, rozstawienie, struktura, systematyzacja, szyk, układ, ułożenie, uporządkowanie, ustawienie, zorganizowanie.
5. System to inaczej sposób, metoda, styl, tryb, technika, strategia, taktyka.
6. System to inaczej ustrój, reżim.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa SYSTEM

SYSTEM
architektura (specjalist.), platforma (specjalist.), system (specjalist.)
SYSTEM
organizm, układ, ustrój
SYSTEM
struktura, szyk, układ, uporządkowanie, organizacja (podrz.), zrzeszenie (podrz.), ABC (podrz.), abecadło (podrz.), alfabet (podrz.), hierarchia (podrz.), księgozbiór (podrz.), system kodowania (podrz.)
SYSTEM
architektura, organizm, plan, porządek, proces, program, rozkład, rozłożenie, rozmieszczenie, rozstawienie, struktura, systematyzacja, szyk, układ, ułożenie, uporządkowanie, ustawienie, zorganizowanie
SYSTEM
sposób, metoda, styl, tryb, technika, strategia, taktyka
SYSTEM
ustrój, reżim

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SYSTEM

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x