Synonimy do słowa TOK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: TOK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa TOK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

TOK
to inaczej:

bieg, ciąg, rytm, szwung (pot.), tempoTOK
to inaczej:

bieg, kurs, przebiegTOK
to inaczej:

bieg, proces, przebieg, kooperacja (podrz.), współdziałanie (podrz.), współpraca (podrz.), behawior (specjalist.) (podrz.), zachowanie (podrz.), akt (podrz.), czynność (podrz.), działanie (podrz.), przekształcenie (podrz.), transformacja (podrz.), zmiana (podrz.), konkurencja (podrz.), rywalizacja (podrz.), proces biologiczny (podrz.), proces organiczny (podrz.), proces fizyczny (podrz.), proces społeczno-polityczny (podrz.)TOK
to inaczej:

bieg, ciąg, kierunek, kolejność, kurs, nurt, proces, przebieg, rozwój, sposób, szlak, tor, traktPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

TOK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa tok?", są:

1. Tok to inaczej bieg, ciąg, rytm, szwung (pot.), tempo.
2. Tok to inaczej bieg, kurs, przebieg.
3. Tok to inaczej bieg, proces, przebieg, kooperacja (podrz.), współdziałanie (podrz.), współpraca (podrz.), behawior (specjalist.) (podrz.), zachowanie (podrz.), akt (podrz.), czynność (podrz.), działanie (podrz.), przekształcenie (podrz.), transformacja (podrz.), zmiana (podrz.), konkurencja (podrz.), rywalizacja (podrz.), proces biologiczny (podrz.), proces organiczny (podrz.), proces fizyczny (podrz.), proces społeczno-polityczny (podrz.).
4. Tok to inaczej bieg, ciąg, kierunek, kolejność, kurs, nurt, proces, przebieg, rozwój, sposób, szlak, tor, trakt .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa TOK

TOK
bieg, ciąg, rytm, szwung (pot.), tempo
TOK
bieg, kurs, przebieg
TOK
bieg, proces, przebieg, kooperacja (podrz.), współdziałanie (podrz.), współpraca (podrz.), behawior (specjalist.) (podrz.), zachowanie (podrz.), akt (podrz.), czynność (podrz.), działanie (podrz.), przekształcenie (podrz.), transformacja (podrz.), zmiana (podrz.), konkurencja (podrz.), rywalizacja (podrz.), proces biologiczny (podrz.), proces organiczny (podrz.), proces fizyczny (podrz.), proces społeczno-polityczny (podrz.)
TOK
bieg, ciąg, kierunek, kolejność, kurs, nurt, proces, przebieg, rozwój, sposób, szlak, tor, trakt

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: TOK

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x