Synonimy do słowa PRIORYTET

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRIORYTET.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRIORYTET

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRIORYTET
to inaczej:

pierwszeństwo, przywilej, prerogatywa (podrz.)PRIORYTET
to inaczej:

preferencja, wybórPRIORYTET
to inaczej:

główny cel, pierwszeństwo, preferencja, przywilej, wybórPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PRIORYTET.

Szukaj synonimów do słowa

PRIORYTET inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa priorytet?", są:

1. Priorytet to inaczej pierwszeństwo, przywilej, prerogatywa (podrz.).
2. Priorytet to inaczej preferencja, wybór.
3. Priorytet to inaczej główny cel, pierwszeństwo, preferencja, przywilej, wybór.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PRIORYTET

PRIORYTET
pierwszeństwo, przywilej, prerogatywa (podrz.)
PRIORYTET
preferencja, wybór
PRIORYTET
główny cel, pierwszeństwo, preferencja, przywilej, wybór

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PRIORYTET

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRIORYTET

Quantcast