Synonimy do słowa PUSZKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PUSZKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PUSZKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PUSZKA
to inaczej:

areszt, ciupa (pot.), kić (pot.), koza (pot.), kryminał (pot.), mamer (pot.), miejsce odosobnienia (oficj.), paka (pot.), pudło (pot.), puszka (pot.), turma (przestarz.), więzienie, zakład karny (oficj.), izolatka (podrz.), karcer (podrz.), nora (pot.) (podrz.), zakład zamknięty (nadrz.)PUSZKA
to inaczej:

konserwa, artykuły spożywcze (nadrz.), produkty spożywcze (nadrz.), produkty żywnościowe (nadrz.), wiktuały (przestarz.) (nadrz.)PUSZKA
to inaczej:

pucha (pot.)PUSZKA
to inaczej:

konserwa, pojemnikPUSZKA
to inaczej:

(pot.) ciupa, (pot.) kić, (pot.) mamer, (pot.) pierdel, (pot.) pudło, więzieniePUSZKA
to inaczej:

(pot.) koza, turma, (pot.) pucha, kryminał, (pot.) paka, areszt, zakład karny, miejsce odosobnieniaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PUSZKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa puszka?", są:

1. Puszka to inaczej areszt, ciupa (pot.), kić (pot.), koza (pot.), kryminał (pot.), mamer (pot.), miejsce odosobnienia (oficj.), paka (pot.), pudło (pot.), puszka (pot.), turma (przestarz.), więzienie, zakład karny (oficj.), izolatka (podrz.), karcer (podrz.), nora (pot.) (podrz.), zakład zamknięty (nadrz.).
2. Puszka to inaczej konserwa, artykuły spożywcze (nadrz.), produkty spożywcze (nadrz.), produkty żywnościowe (nadrz.), wiktuały (przestarz.) (nadrz.).
3. Puszka to inaczej pucha (pot.).
4. Puszka to inaczej konserwa, pojemnik.
5. Puszka to inaczej (pot.) ciupa, (pot.) kić, (pot.) mamer, (pot.) pierdel, (pot.) pudło, więzienie.
6. Puszka to inaczej (pot.) koza, turma, (pot.) pucha, kryminał, (pot.) paka, areszt, zakład karny, miejsce odosobnienia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa PUSZKA

PUSZKA
areszt, ciupa (pot.), kić (pot.), koza (pot.), kryminał (pot.), mamer (pot.), miejsce odosobnienia (oficj.), paka (pot.), pudło (pot.), puszka (pot.), turma (przestarz.), więzienie, zakład karny (oficj.), izolatka (podrz.), karcer (podrz.), nora (pot.) (podrz.), zakład zamknięty (nadrz.)
PUSZKA
konserwa, artykuły spożywcze (nadrz.), produkty spożywcze (nadrz.), produkty żywnościowe (nadrz.), wiktuały (przestarz.) (nadrz.)
PUSZKA
pucha (pot.)
PUSZKA
konserwa, pojemnik
PUSZKA
(pot.) ciupa, (pot.) kić, (pot.) mamer, (pot.) pierdel, (pot.) pudło, więzienie
PUSZKA
(pot.) koza, turma, (pot.) pucha, kryminał, (pot.) paka, areszt, zakład karny, miejsce odosobnienia

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PUSZKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x