Synonimy do słowa KOZA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KOZA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KOZA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KOZA
to inaczej:

areszt, ciupa (pot.), kić (pot.), koza (pot.), kryminał (pot.), mamer (pot.), miejsce odosobnienia (oficj.), paka (pot.), pudło (pot.), puszka (pot.), turma (przestarz.), więzienie, zakład karny (oficj.), izolatka (podrz.), karcer (podrz.), nora (pot.) (podrz.), zakład zamknięty (nadrz.)KOZA
to inaczej:

dudyKOZA
to inaczej:

gęś (pot.), głupia gęś (pot.), koza (pot.), dziewczę (nadrz.), dziewczyna (nadrz.), dziewczynka (nadrz.), gąska (pot.) (nadrz.), małolatka (nadrz.), młoda dama (żart.) (nadrz.), młódka (nadrz.), panienka (nadrz.), panna (nadrz.), pannica (nadrz.), pensjonarka (żart.) (nadrz.), podfruwajka (żart.) (nadrz.), sikorka (żart.) (nadrz.), siksa (pot.) (nadrz.), siusiumajtka (pot.) (nadrz.), smarkula (pot.) (nadrz.)KOZA
to inaczej:

piecykKOZA
to inaczej:

(pot.) ciupa, turma, (pot.) pudło, kryminał, (pot.) paka, więzienie, (pot.) pierdel, areszt, (pot.) mamer, (pot.) kić, zakład karny, (pot.) puszka, miejsce odosobnieniaKOZA
to inaczej:

smark, (pot.) babolPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KOZA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa koza?", są:

1. Koza to inaczej areszt, ciupa (pot.), kić (pot.), koza (pot.), kryminał (pot.), mamer (pot.), miejsce odosobnienia (oficj.), paka (pot.), pudło (pot.), puszka (pot.), turma (przestarz.), więzienie, zakład karny (oficj.), izolatka (podrz.), karcer (podrz.), nora (pot.) (podrz.), zakład zamknięty (nadrz.).
2. Koza to inaczej dudy.
3. Koza to inaczej gęś (pot.), głupia gęś (pot.), koza (pot.), dziewczę (nadrz.), dziewczyna (nadrz.), dziewczynka (nadrz.), gąska (pot.) (nadrz.), małolatka (nadrz.), młoda dama (żart.) (nadrz.), młódka (nadrz.), panienka (nadrz.), panna (nadrz.), pannica (nadrz.), pensjonarka (żart.) (nadrz.), podfruwajka (żart.) (nadrz.), sikorka (żart.) (nadrz.), siksa (pot.) (nadrz.), siusiumajtka (pot.) (nadrz.), smarkula (pot.) (nadrz.).
4. Koza to inaczej piecyk.
5. Koza to inaczej (pot.) ciupa, turma, (pot.) pudło, kryminał, (pot.) paka, więzienie, (pot.) pierdel, areszt, (pot.) mamer, (pot.) kić, zakład karny, (pot.) puszka, miejsce odosobnienia .
6. Koza to inaczej smark, (pot.) babol.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa KOZA

KOZA
areszt, ciupa (pot.), kić (pot.), koza (pot.), kryminał (pot.), mamer (pot.), miejsce odosobnienia (oficj.), paka (pot.), pudło (pot.), puszka (pot.), turma (przestarz.), więzienie, zakład karny (oficj.), izolatka (podrz.), karcer (podrz.), nora (pot.) (podrz.), zakład zamknięty (nadrz.)
KOZA
dudy
KOZA
gęś (pot.), głupia gęś (pot.), koza (pot.), dziewczę (nadrz.), dziewczyna (nadrz.), dziewczynka (nadrz.), gąska (pot.) (nadrz.), małolatka (nadrz.), młoda dama (żart.) (nadrz.), młódka (nadrz.), panienka (nadrz.), panna (nadrz.), pannica (nadrz.), pensjonarka (żart.) (nadrz.), podfruwajka (żart.) (nadrz.), sikorka (żart.) (nadrz.), siksa (pot.) (nadrz.), siusiumajtka (pot.) (nadrz.), smarkula (pot.) (nadrz.)
KOZA
piecyk
KOZA
(pot.) ciupa, turma, (pot.) pudło, kryminał, (pot.) paka, więzienie, (pot.) pierdel, areszt, (pot.) mamer, (pot.) kić, zakład karny, (pot.) puszka, miejsce odosobnienia
KOZA
smark, (pot.) babol

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KOZA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x