Synonimy do słowa ZAMIAST

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZAMIAST.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZAMIAST

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZAMIAST
to inaczej:

miast (przestarz.), w miejsce, w zamian, w zastępstwieZAMIAST
to inaczej:

niżZAMIAST
to inaczej:

w miejsce, w zastępstwiePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do ZAMIAST.

Szukaj synonimów do słowa

ZAMIAST inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zamiast?", są:

1. Zamiast to inaczej miast (przestarz.), w miejsce, w zamian, w zastępstwie.
2. Zamiast to inaczej niż.
3. Zamiast to inaczej w miejsce, w zastępstwie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa ZAMIAST

ZAMIAST
miast (przestarz.), w miejsce, w zamian, w zastępstwie
ZAMIAST
niż
ZAMIAST
w miejsce, w zastępstwie

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ZAMIAST

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZAMIAST

x