Synonimy do słowa ODLUDZIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ODLUDZIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ODLUDZIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ODLUDZIE
to inaczej:

dzicz, głusza, obszar niezamieszkany (nadrz.), pustka (nadrz.), pustkowie (nadrz.)ODLUDZIE
to inaczej:

samotnia, obszar niezamieszkany (nadrz.), pustka (nadrz.), pustkowie (nadrz.)ODLUDZIE
to inaczej:

dzicz, samotnia, głusza, pustkowiePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

ODLUDZIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa odludzie?", są:

1. Odludzie to inaczej dzicz, głusza, obszar niezamieszkany (nadrz.), pustka (nadrz.), pustkowie (nadrz.).
2. Odludzie to inaczej samotnia, obszar niezamieszkany (nadrz.), pustka (nadrz.), pustkowie (nadrz.).
3. Odludzie to inaczej dzicz, samotnia, głusza, pustkowie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa ODLUDZIE

ODLUDZIE
dzicz, głusza, obszar niezamieszkany (nadrz.), pustka (nadrz.), pustkowie (nadrz.)
ODLUDZIE
samotnia, obszar niezamieszkany (nadrz.), pustka (nadrz.), pustkowie (nadrz.)
ODLUDZIE
dzicz, samotnia, głusza, pustkowie

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ODLUDZIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x