Synonimy do słowa PŁAKAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PŁAKAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PŁAKAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PŁAKAĆ
to inaczej:

łkać (książk.), mazać się (pot.), mazgaić się (pot.), ronić łzy (książk.), chlipać (podrz.), pochlipywać (podrz.), beczeć (podrz.), głośno płakać (podrz.), ryczeć (podrz.), pobekiwać (pot.) (podrz.), popłakiwać (podrz.)PŁAKAĆ
to inaczej:

biadać, biadolić (pot.), jęczeć, lamentować, psioczyć (pot.), skowyczeć, zawodzićPŁAKAĆ
to inaczej:

(pieszcz.) płakusiaćPŁAKAĆ
to inaczej:

biadolić, (pot.) mazać się, lamentować, zawodzić, skowyczeć, jęczeć, łkać, biadać, (pot.) mazgaić się, (książk.) ronić łzyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PŁAKAĆ.

GŁOŚNO PŁAKAĆ
to inaczej:

beczeć, ryczećPŁAKAĆ JAK BÓBR
to inaczej:

(książk.) płakać rzewnymi łzami, (książk.) zalewać się łzamiSzukaj synonimów do słowa

PŁAKAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa płakać?", są:

1. Płakać to inaczej łkać (książk.), mazać się (pot.), mazgaić się (pot.), ronić łzy (książk.), chlipać (podrz.), pochlipywać (podrz.), beczeć (podrz.), głośno płakać (podrz.), ryczeć (podrz.), pobekiwać (pot.) (podrz.), popłakiwać (podrz.).
2. Płakać to inaczej biadać, biadolić (pot.), jęczeć, lamentować, psioczyć (pot.), skowyczeć, zawodzić.
3. Płakać to inaczej (pieszcz.) płakusiać.
4. Płakać to inaczej biadolić, (pot.) mazać się, lamentować, zawodzić, skowyczeć, jęczeć, łkać, biadać, (pot.) mazgaić się, (książk.) ronić łzy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa PŁAKAĆ

PŁAKAĆ
łkać (książk.), mazać się (pot.), mazgaić się (pot.), ronić łzy (książk.), chlipać (podrz.), pochlipywać (podrz.), beczeć (podrz.), głośno płakać (podrz.), ryczeć (podrz.), pobekiwać (pot.) (podrz.), popłakiwać (podrz.)
PŁAKAĆ
biadać, biadolić (pot.), jęczeć, lamentować, psioczyć (pot.), skowyczeć, zawodzić
PŁAKAĆ
(pieszcz.) płakusiać
PŁAKAĆ
biadolić, (pot.) mazać się, lamentować, zawodzić, skowyczeć, jęczeć, łkać, biadać, (pot.) mazgaić się, (książk.) ronić łzy

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PŁAKAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PŁAKAĆ

Quantcast