Synonimy do słowa PALNĄĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PALNĄĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PALNĄĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PALNĄĆ
to inaczej:

huknąć (pot.), trzasnąć, uderzyć, walnąćPALNĄĆ
to inaczej:

wypalićPALNĄĆ
to inaczej:

przysunąć, trzepnąć, poczęstować pięścią, dojechać, huknąć, wyrżnąć, przysolić, trzasnąć, przymalować, przyładować, grzmotnąć, sieknąć, łomotnąć, walnąć, uderzyć, rypnąć, przykrochmalić, świsnąćPALNĄĆ
to inaczej:

wypalićPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PALNĄĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa palnąć?", są:

1. Palnąć to inaczej huknąć (pot.), trzasnąć, uderzyć, walnąć.
2. Palnąć to inaczej wypalić.
3. Palnąć to inaczej przysunąć, trzepnąć, poczęstować pięścią, dojechać, huknąć, wyrżnąć, przysolić, trzasnąć, przymalować, przyładować, grzmotnąć, sieknąć, łomotnąć, walnąć, uderzyć, rypnąć, przykrochmalić, świsnąć.
4. Palnąć to inaczej wypalić.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa PALNĄĆ

PALNĄĆ
huknąć (pot.), trzasnąć, uderzyć, walnąć
PALNĄĆ
wypalić
PALNĄĆ
przysunąć, trzepnąć, poczęstować pięścią, dojechać, huknąć, wyrżnąć, przysolić, trzasnąć, przymalować, przyładować, grzmotnąć, sieknąć, łomotnąć, walnąć, uderzyć, rypnąć, przykrochmalić, świsnąć
PALNĄĆ
wypalić

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PALNĄĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PALNĄĆ

Quantcast