Synonimy do wyrażenia PAR EXCELLENCE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PAR EXCELLENCE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PAR EXCELLENCE

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PAR EXCELLENCE
to inaczej:

par excellence (książk.), w najwyższym stopniu, w pełnym tego słowa znaczeniuPAR EXCELLENCE
to inaczej:

w całym tego słowa znaczeniuPAR EXCELLENCE
to inaczej:

jak najbardziej, z definicji, z założeniaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PAR EXCELLENCE.

Szukaj synonimów do słowa

PAR EXCELLENCE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia par excellence?", są:

1. Par excellence to inaczej par excellence (książk.), w najwyższym stopniu, w pełnym tego słowa znaczeniu.
2. Par excellence to inaczej w całym tego słowa znaczeniu.
3. Par excellence to inaczej jak najbardziej, z definicji, z założenia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PAR EXCELLENCE

PAR EXCELLENCE
par excellence (książk.), w najwyższym stopniu, w pełnym tego słowa znaczeniu
PAR EXCELLENCE
w całym tego słowa znaczeniu
PAR EXCELLENCE
jak najbardziej, z definicji, z założenia

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PAR EXCELLENCE

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PAR EXCELLENCE

Quantcast