Synonimy do słowa PATOL

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PATOL.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PATOL

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PATOL
to inaczej:

kafel (pot.), patol (pot.), patyk (pot.), tauzen (pot.), tysiak (pot.), tysiąc złotych, tysiączek (pot.)PATOL
to inaczej:

(pot.) kafel, (pot.) kawałek, (pot.) patyk, (pot.) tauzen, (pot.) tysiak, (żart.) tysiączekPATOL
to inaczej:

chuligan, menel, degenerat, lump, pasożyt, szumowina, śmieć, wykolejeniec, żul, wyrzutek, alkoholik, obwieś, mętPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PATOL.

Szukaj synonimów do słowa

PATOL inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa patol?", są:

1. Patol to inaczej kafel (pot.), patol (pot.), patyk (pot.), tauzen (pot.), tysiak (pot.), tysiąc złotych, tysiączek (pot.).
2. Patol to inaczej (pot.) kafel, (pot.) kawałek, (pot.) patyk, (pot.) tauzen, (pot.) tysiak, (żart.) tysiączek.
3. Patol to inaczej chuligan, menel, degenerat, lump, pasożyt, szumowina, śmieć, wykolejeniec, żul, wyrzutek, alkoholik, obwieś, męt .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PATOL

PATOL
kafel (pot.), patol (pot.), patyk (pot.), tauzen (pot.), tysiak (pot.), tysiąc złotych, tysiączek (pot.)
PATOL
(pot.) kafel, (pot.) kawałek, (pot.) patyk, (pot.) tauzen, (pot.) tysiak, (żart.) tysiączek
PATOL
chuligan, menel, degenerat, lump, pasożyt, szumowina, śmieć, wykolejeniec, żul, wyrzutek, alkoholik, obwieś, męt

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PATOL

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PATOL

Quantcast