Synonimy do słowa PIERZCHNĄĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PIERZCHNĄĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PIERZCHNĄĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIERZCHNĄĆ
to inaczej:

czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiaćPIERZCHNĄĆ
to inaczej:

(pot.) dać nogę, czmychnąć, wymknąć się, zemknąć, (pot.) dać drapaka, (pot.) zmyć się, zrejterować, (pot.) ulotnić się, uciec, (pot.) urwać się, (pot.) wyrwać się, (pot.) prysnąć, zwiać, wziąć nogi za pasPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PIERZCHNĄĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pierzchnąć?", są:

1. Pierzchnąć to inaczej czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiać.
2. Pierzchnąć to inaczej (pot.) dać nogę, czmychnąć, wymknąć się, zemknąć, (pot.) dać drapaka, (pot.) zmyć się, zrejterować, (pot.) ulotnić się, uciec, (pot.) urwać się, (pot.) wyrwać się, (pot.) prysnąć, zwiać, wziąć nogi za pas.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PIERZCHNĄĆ

PIERZCHNĄĆ
czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), wziąć nogi za pas, zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiać
PIERZCHNĄĆ
(pot.) dać nogę, czmychnąć, wymknąć się, zemknąć, (pot.) dać drapaka, (pot.) zmyć się, zrejterować, (pot.) ulotnić się, uciec, (pot.) urwać się, (pot.) wyrwać się, (pot.) prysnąć, zwiać, wziąć nogi za pas

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PIERZCHNĄĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x