Synonimy do słowa WSPOMNIENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WSPOMNIENIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WSPOMNIENIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WSPOMNIENIE
to inaczej:

echo, refleksWSPOMNIENIE
to inaczej:

pamięćWSPOMNIENIE
to inaczej:

przypomnienie, reminiscencja, retrospekcjaWSPOMNIENIE
to inaczej:

pamięć, przypomnienie, reminiscencja, retrospekcjaWSPOMNIENIE
to inaczej:

echo, refleks, świadectwo przeszłościPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do WSPOMNIENIE.

Szukaj synonimów do słowa

WSPOMNIENIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wspomnienie?", są:

1. Wspomnienie to inaczej echo, refleks.
2. Wspomnienie to inaczej pamięć.
3. Wspomnienie to inaczej przypomnienie, reminiscencja, retrospekcja.
4. Wspomnienie to inaczej pamięć, przypomnienie, reminiscencja, retrospekcja.
5. Wspomnienie to inaczej echo, refleks, świadectwo przeszłości.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE
echo, refleks
WSPOMNIENIE
pamięć
WSPOMNIENIE
przypomnienie, reminiscencja, retrospekcja
WSPOMNIENIE
pamięć, przypomnienie, reminiscencja, retrospekcja
WSPOMNIENIE
echo, refleks, świadectwo przeszłości

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok WSPOMNIENIE

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WSPOMNIENIE

x