Synonimy do słowa SMARK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SMARK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SMARK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SMARK
to inaczej:

fąfel (pot.), gil, glut (pot.), śluz (nadrz.)SMARK
to inaczej:

(pot.) babol, (pot.) fąfel, (pot.) gil, (pot.) glutSMARK
to inaczej:

wydzielinaSMARK
to inaczej:

smarkaczPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

SMARK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa smark?", są:

1. Smark to inaczej fąfel (pot.), gil, glut (pot.), śluz (nadrz.).
2. Smark to inaczej (pot.) babol, (pot.) fąfel, (pot.) gil, (pot.) glut.
3. Smark to inaczej wydzielina.
4. Smark to inaczej smarkacz.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa SMARK

SMARK
fąfel (pot.), gil, glut (pot.), śluz (nadrz.)
SMARK
(pot.) babol, (pot.) fąfel, (pot.) gil, (pot.) glut
SMARK
wydzielina
SMARK
smarkacz

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SMARK

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x