Synonimy do słowa GIL

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: GIL.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa GIL

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

GIL
to inaczej:

fąfel (pot.), glut (pot.), smark, śluz (nadrz.)GIL
to inaczej:

(pot.) babol, (pot.) fąfel, (pot.) glut, (pot.) smarkGIL
to inaczej:

wydzielinaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

GIL inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa gil?", są:

1. Gil to inaczej fąfel (pot.), glut (pot.), smark, śluz (nadrz.).
2. Gil to inaczej (pot.) babol, (pot.) fąfel, (pot.) glut, (pot.) smark.
3. Gil to inaczej wydzielina.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa GIL

GIL
fąfel (pot.), glut (pot.), smark, śluz (nadrz.)
GIL
(pot.) babol, (pot.) fąfel, (pot.) glut, (pot.) smark
GIL
wydzielina

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: GIL

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x