Synonimy do słowa PISMAK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PISMAK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PISMAK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PISMAK
to inaczej:

dziennikarz, gryzipiórek (żart.), pismak (pot.), żurnalista, komentator (podrz.), sprawozdawca radiowy (podrz.), krytyk (podrz.), recenzent (podrz.), reporter (podrz.), sprawozdawca (podrz.), publicysta (podrz.), mózgowiec (pot.) (nadrz.), pracownik umysłowy (nadrz.)PISMAK
to inaczej:

autor, dziennikarz, (pot.) dziennikarzyna, gryzipiórek, literat, pisarz, skryba, twórca, wynalazca, żurnalistaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PISMAK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pismak?", są:

1. Pismak to inaczej dziennikarz, gryzipiórek (żart.), pismak (pot.), żurnalista, komentator (podrz.), sprawozdawca radiowy (podrz.), krytyk (podrz.), recenzent (podrz.), reporter (podrz.), sprawozdawca (podrz.), publicysta (podrz.), mózgowiec (pot.) (nadrz.), pracownik umysłowy (nadrz.).
2. Pismak to inaczej autor, dziennikarz, (pot.) dziennikarzyna, gryzipiórek, literat, pisarz, skryba, twórca, wynalazca, żurnalista.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PISMAK

PISMAK
dziennikarz, gryzipiórek (żart.), pismak (pot.), żurnalista, komentator (podrz.), sprawozdawca radiowy (podrz.), krytyk (podrz.), recenzent (podrz.), reporter (podrz.), sprawozdawca (podrz.), publicysta (podrz.), mózgowiec (pot.) (nadrz.), pracownik umysłowy (nadrz.)
PISMAK
autor, dziennikarz, (pot.) dziennikarzyna, gryzipiórek, literat, pisarz, skryba, twórca, wynalazca, żurnalista

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PISMAK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PISMAK

Quantcast