Synonimy do słowa PLACÓWKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PLACÓWKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PLACÓWKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PLACÓWKA
to inaczej:

jednostka, oddział, zespółPLACÓWKA
to inaczej:

posterunekPLACÓWKA
to inaczej:

straż przedniaPLACÓWKA
to inaczej:

oddział, posterunek, jednostka, straż przedniaPLACÓWKA
to inaczej:

jednostka, komórka, zespół, poczta, szkołaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PLACÓWKA.

PLACÓWKA DYPLOMATYCZNA
to inaczej:

misja dyplomatyczna, przedstawicielstwo dyplomatyczne, konsulat (podrz.), placówka konsularna (podrz.), ambasada (podrz.), instytucja (nadrz.)PLACÓWKA EDUKACYJNA
to inaczej:

instytucja oświatowa, placówka kształcąca (pot.), placówka oświatowa, przedszkole (podrz.), studia (podrz.), szkoła główna (przestarz.) (podrz.), szkoła wyższa (podrz.), uczelnia (podrz.), buda (obraźl.) (podrz.), egzamin (podrz.), szkoła (podrz.), instytucja (nadrz.)PLACÓWKA KONSULARNA
to inaczej:

konsulat, misja dyplomatyczna (nadrz.), placówka dyplomatyczna (nadrz.), przedstawicielstwo dyplomatyczne (nadrz.)PLACÓWKA KSZTAŁCĄCA
to inaczej:

instytucja oświatowa, placówka edukacyjna, placówka kształcąca (pot.), placówka oświatowa, przedszkole (podrz.), studia (podrz.), szkoła główna (przestarz.) (podrz.), szkoła wyższa (podrz.), uczelnia (podrz.), buda (obraźl.) (podrz.), egzamin (podrz.), szkoła (podrz.), instytucja (nadrz.)PLACÓWKA OŚWIATOWA
to inaczej:

instytucja oświatowa, placówka edukacyjna, placówka kształcąca (pot.), przedszkole (podrz.), studia (podrz.), szkoła główna (przestarz.) (podrz.), szkoła wyższa (podrz.), uczelnia (podrz.), buda (obraźl.) (podrz.), egzamin (podrz.), szkoła (podrz.), instytucja (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

PLACÓWKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa placówka?", są:

1. Placówka to inaczej jednostka, oddział, zespół.
2. Placówka to inaczej posterunek.
3. Placówka to inaczej straż przednia.
4. Placówka to inaczej oddział, posterunek, jednostka, straż przednia.
5. Placówka to inaczej jednostka, komórka, zespół, poczta, szkoła.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa PLACÓWKA

PLACÓWKA
jednostka, oddział, zespół
PLACÓWKA
posterunek
PLACÓWKA
straż przednia
PLACÓWKA
oddział, posterunek, jednostka, straż przednia
PLACÓWKA
jednostka, komórka, zespół, poczta, szkoła

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PLACÓWKA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PLACÓWKA

Quantcast