Synonimy do słowa PLAGIAT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PLAGIAT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PLAGIAT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PLAGIAT
to inaczej:

przywłaszczenie, zapożyczenie, korsarstwo (podrz.), piractwo (podrz.), kradzież (nadrz.), przywłaszczenie (euf.) (nadrz.), złodziejstwo (nadrz.)PLAGIAT
to inaczej:

plagiatowaniePLAGIAT
to inaczej:

zapożyczenie, przywłaszczeniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PLAGIAT.

Szukaj synonimów do słowa

PLAGIAT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa plagiat?", są:

1. Plagiat to inaczej przywłaszczenie, zapożyczenie, korsarstwo (podrz.), piractwo (podrz.), kradzież (nadrz.), przywłaszczenie (euf.) (nadrz.), złodziejstwo (nadrz.).
2. Plagiat to inaczej plagiatowanie.
3. Plagiat to inaczej zapożyczenie, przywłaszczenie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PLAGIAT

PLAGIAT
przywłaszczenie, zapożyczenie, korsarstwo (podrz.), piractwo (podrz.), kradzież (nadrz.), przywłaszczenie (euf.) (nadrz.), złodziejstwo (nadrz.)
PLAGIAT
plagiatowanie
PLAGIAT
zapożyczenie, przywłaszczenie

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PLAGIAT

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PLAGIAT

Quantcast