Synonimy do słowa PODPORZĄDKOWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PODPORZĄDKOWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PODPORZĄDKOWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PODPORZĄDKOWAĆ
to inaczej:

uzależnićPODPORZĄDKOWAĆ
to inaczej:

okiełznać, opanować, ujarzmić, ukrócić, utrzymać w ryzach, uzależnić, zawładnąćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PODPORZĄDKOWAĆ.

PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ
to inaczej:

dać za wygraną, poddać się, skapitulować, ugiąć się (pot.), ulec, ustąpić, złamać się (pot.), zrezygnować z walkiPODPORZĄDKOWAĆ SIĘ
to inaczej:

dopasować się, dostosować się, dostroić się, nagiąć się (pot.), przyjąć się, przystosować się, wpasować się (pot.), wtopić się, zaaklimatyzować się, zakorzenić się, zapuścić korzenie, zintegrować się, zżyć sięSzukaj synonimów do słowa

PODPORZĄDKOWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa podporządkować?", są:

1. Podporządkować to inaczej uzależnić.
2. Podporządkować to inaczej okiełznać, opanować, ujarzmić, ukrócić, utrzymać w ryzach, uzależnić, zawładnąć.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PODPORZĄDKOWAĆ

PODPORZĄDKOWAĆ
uzależnić
PODPORZĄDKOWAĆ
okiełznać, opanować, ujarzmić, ukrócić, utrzymać w ryzach, uzależnić, zawładnąć

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PODPORZĄDKOWAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PODPORZĄDKOWAĆ

Quantcast