Synonimy do słowa POMOCNIK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POMOCNIK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POMOCNIK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POMOCNIK
to inaczej:

asystent, barki (pot.), pomagier (pot.), pomoc, prawa ręka, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)POMOCNIK
to inaczej:

szafka, kredensPOMOCNIK
to inaczej:

asystent, pomoc, (pot.) pomagier, prawa rękaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do POMOCNIK.

Szukaj synonimów do słowa

POMOCNIK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pomocnik?", są:

1. Pomocnik to inaczej asystent, barki (pot.), pomagier (pot.), pomoc, prawa ręka, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Pomocnik to inaczej szafka, kredens.
3. Pomocnik to inaczej asystent, pomoc, (pot.) pomagier, prawa ręka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa POMOCNIK

POMOCNIK
asystent, barki (pot.), pomagier (pot.), pomoc, prawa ręka, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
POMOCNIK
szafka, kredens
POMOCNIK
asystent, pomoc, (pot.) pomagier, prawa ręka

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POMOCNIK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POMOCNIK

Quantcast