Synonimy do słowa POMYJE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POMYJE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POMYJE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POMYJE
to inaczej:

lura, siki (pot.), napitek (nadrz.), napój (nadrz.), picie (pot.) (nadrz.), trunek (nadrz.)POMYJE
to inaczej:

resztki, nieczystości, popłuczyny, zlewki, zawiesinaPOMYJE
to inaczej:

siki, lura, papka, brejaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POMYJE.

WYLAĆ POMYJE
to inaczej:

oczernić, oszkalować, zniesławić, (pot.) obgadać, obmówić, obrazićSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do POMYJE.

Szukaj synonimów do słowa

POMYJE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pomyje?", są:

1. Pomyje to inaczej lura, siki (pot.), napitek (nadrz.), napój (nadrz.), picie (pot.) (nadrz.), trunek (nadrz.).
2. Pomyje to inaczej resztki, nieczystości, popłuczyny, zlewki, zawiesina.
3. Pomyje to inaczej siki, lura, papka, breja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa POMYJE

POMYJE
lura, siki (pot.), napitek (nadrz.), napój (nadrz.), picie (pot.) (nadrz.), trunek (nadrz.)
POMYJE
resztki, nieczystości, popłuczyny, zlewki, zawiesina
POMYJE
siki, lura, papka, breja

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POMYJE

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POMYJE

Quantcast