Synonimy do słowa POSPIESZNIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POSPIESZNIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POSPIESZNIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POSPIESZNIE
to inaczej:

na chybcika (pot.), naprędce, pośpiesznie, w pośpiechuPOSPIESZNIE
to inaczej:

nierozważnie, pochopniePOSPIESZNIE
to inaczej:

pośpieszniePOSPIESZNIE
to inaczej:

naprędce, (pot.) na chybcika, w pośpiechu, nierozważnie, pochopnie, szybko, z nagłaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POSPIESZNIE.

WYKONYWAĆ POSPIESZNIE
to inaczej:

krzątać się, spieszyć się, śpieszyć się, uwijać się, zwijać się (pot.)Szukaj synonimów do słowa

POSPIESZNIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pospiesznie?", są:

1. Pospiesznie to inaczej na chybcika (pot.), naprędce, pośpiesznie, w pośpiechu.
2. Pospiesznie to inaczej nierozważnie, pochopnie.
3. Pospiesznie to inaczej pośpiesznie.
4. Pospiesznie to inaczej naprędce, (pot.) na chybcika, w pośpiechu, nierozważnie, pochopnie, szybko, z nagła.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa POSPIESZNIE

POSPIESZNIE
na chybcika (pot.), naprędce, pośpiesznie, w pośpiechu
POSPIESZNIE
nierozważnie, pochopnie
POSPIESZNIE
pośpiesznie
POSPIESZNIE
naprędce, (pot.) na chybcika, w pośpiechu, nierozważnie, pochopnie, szybko, z nagła

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POSPIESZNIE

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POSPIESZNIE

Quantcast