Synonimy do słowa POWAB

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POWAB.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POWAB

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POWAB
to inaczej:

charme (książk.), czar, szarm (książk.), urok, wdziękPOWAB
to inaczej:

czar, gracja, szyk, urok, wdziękPOWAB
to inaczej:

czar, krasa (przestarz.), piękno, uroda, urokPOWAB
to inaczej:

urok, szarm, wdzięk, krasa, ponętność, gracja, czar, charme, urokliwość, szyk, uroda, pięknoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

POWAB inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa powab?", są:

1. Powab to inaczej charme (książk.), czar, szarm (książk.), urok, wdzięk.
2. Powab to inaczej czar, gracja, szyk, urok, wdzięk.
3. Powab to inaczej czar, krasa (przestarz.), piękno, uroda, urok.
4. Powab to inaczej urok, szarm, wdzięk, krasa, ponętność, gracja, czar, charme, urokliwość, szyk, uroda, piękno.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa POWAB

POWAB
charme (książk.), czar, szarm (książk.), urok, wdzięk
POWAB
czar, gracja, szyk, urok, wdzięk
POWAB
czar, krasa (przestarz.), piękno, uroda, urok
POWAB
urok, szarm, wdzięk, krasa, ponętność, gracja, czar, charme, urokliwość, szyk, uroda, piękno

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POWAB

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x