Synonimy do słowa PRÓCHNO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRÓCHNO.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRÓCHNO

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRÓCHNO
to inaczej:

dziad, dziadyga, grzyb, piernik, pryk, staruch, wapniak (pot.), człowiek starszy (nadrz.), dziadek (nadrz.), matuzal (przestarz.) (nadrz.), matuzalem (przestarz.) (nadrz.), nestor (książk.) (nadrz.), senior (nadrz.), starszy (nadrz.), staruszek (nadrz.), starzec (nadrz.)PRÓCHNO
to inaczej:

staruch, grzyb, piernik, dziadyga, wapniak, dziad, prykPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PRÓCHNO inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa próchno?", są:

1. Próchno to inaczej dziad, dziadyga, grzyb, piernik, pryk, staruch, wapniak (pot.), człowiek starszy (nadrz.), dziadek (nadrz.), matuzal (przestarz.) (nadrz.), matuzalem (przestarz.) (nadrz.), nestor (książk.) (nadrz.), senior (nadrz.), starszy (nadrz.), staruszek (nadrz.), starzec (nadrz.).
2. Próchno to inaczej staruch, grzyb, piernik, dziadyga, wapniak, dziad, pryk.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PRÓCHNO

PRÓCHNO
dziad, dziadyga, grzyb, piernik, pryk, staruch, wapniak (pot.), człowiek starszy (nadrz.), dziadek (nadrz.), matuzal (przestarz.) (nadrz.), matuzalem (przestarz.) (nadrz.), nestor (książk.) (nadrz.), senior (nadrz.), starszy (nadrz.), staruszek (nadrz.), starzec (nadrz.)
PRÓCHNO
staruch, grzyb, piernik, dziadyga, wapniak, dziad, pryk

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PRÓCHNO

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRÓCHNO

Quantcast