Synonimy do słowa SZPICRUTA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SZPICRUTA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SZPICRUTA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SZPICRUTA
to inaczej:

bacik, bat, batog, bicz, harap, pejcz (podrz.), batog (podrz.), bizun (podrz.), dyscyplina (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), korbacz (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), nahaj (podrz.), nahajka (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)SZPICRUTA
to inaczej:

pejcz, bacik (nadrz.), bat (nadrz.), batog (nadrz.), bicz (nadrz.), harap (nadrz.)SZPICRUTA
to inaczej:

pejczPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

SZPICRUTA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa szpicruta?", są:

1. Szpicruta to inaczej bacik, bat, batog, bicz, harap, pejcz (podrz.), batog (podrz.), bizun (podrz.), dyscyplina (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), korbacz (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), nahaj (podrz.), nahajka (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.).
2. Szpicruta to inaczej pejcz, bacik (nadrz.), bat (nadrz.), batog (nadrz.), bicz (nadrz.), harap (nadrz.).
3. Szpicruta to inaczej pejcz.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa SZPICRUTA

SZPICRUTA
bacik, bat, batog, bicz, harap, pejcz (podrz.), batog (podrz.), bizun (podrz.), dyscyplina (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), korbacz (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), nahaj (podrz.), nahajka (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)
SZPICRUTA
pejcz, bacik (nadrz.), bat (nadrz.), batog (nadrz.), bicz (nadrz.), harap (nadrz.)
SZPICRUTA
pejcz

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SZPICRUTA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x