Synonimy do słowa KORBACZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KORBACZ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KORBACZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KORBACZ
to inaczej:

batog, bizun, dyscyplina (przestarz.), kańczug, korbacz (przestarz.), bacik (nadrz.), bat (nadrz.), batog (nadrz.), bicz (nadrz.), harap (nadrz.), szpicruta (nadrz.)KORBACZ
to inaczej:

bizun, dyscyplina, kańczug, batog, bat, biczPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

KORBACZ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa korbacz?", są:

1. Korbacz to inaczej batog, bizun, dyscyplina (przestarz.), kańczug, korbacz (przestarz.), bacik (nadrz.), bat (nadrz.), batog (nadrz.), bicz (nadrz.), harap (nadrz.), szpicruta (nadrz.).
2. Korbacz to inaczej bizun, dyscyplina, kańczug, batog, bat, bicz.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa KORBACZ

KORBACZ
batog, bizun, dyscyplina (przestarz.), kańczug, korbacz (przestarz.), bacik (nadrz.), bat (nadrz.), batog (nadrz.), bicz (nadrz.), harap (nadrz.), szpicruta (nadrz.)
KORBACZ
bizun, dyscyplina, kańczug, batog, bat, bicz

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KORBACZ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x