Synonimy do słowa BATOG

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BATOG.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BATOG

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BATOG
to inaczej:

bacik, bat, bicz, harap, szpicruta, pejcz (podrz.), szpicruta (podrz.), bizun (podrz.), dyscyplina (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), korbacz (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), nahaj (podrz.), nahajka (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)BATOG
to inaczej:

bizun, dyscyplina (przestarz.), kańczug, korbacz (przestarz.), bacik (nadrz.), bat (nadrz.), bicz (nadrz.), harap (nadrz.), szpicruta (nadrz.)BATOG
to inaczej:

korbacz, bizun, dyscyplina, nahaj, bacik, bicz, kańczug, harap, batPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

BATOG inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa batog?", są:

1. Batog to inaczej bacik, bat, bicz, harap, szpicruta, pejcz (podrz.), szpicruta (podrz.), bizun (podrz.), dyscyplina (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), korbacz (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), nahaj (podrz.), nahajka (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.).
2. Batog to inaczej bizun, dyscyplina (przestarz.), kańczug, korbacz (przestarz.), bacik (nadrz.), bat (nadrz.), bicz (nadrz.), harap (nadrz.), szpicruta (nadrz.).
3. Batog to inaczej korbacz, bizun, dyscyplina, nahaj, bacik, bicz, kańczug, harap, bat.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa BATOG

BATOG
bacik, bat, bicz, harap, szpicruta, pejcz (podrz.), szpicruta (podrz.), bizun (podrz.), dyscyplina (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), korbacz (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), nahaj (podrz.), nahajka (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)
BATOG
bizun, dyscyplina (przestarz.), kańczug, korbacz (przestarz.), bacik (nadrz.), bat (nadrz.), bicz (nadrz.), harap (nadrz.), szpicruta (nadrz.)
BATOG
korbacz, bizun, dyscyplina, nahaj, bacik, bicz, kańczug, harap, bat

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok BATOG

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BATOG

x