Synonimy do słowa BICZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BICZ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BICZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BICZ
to inaczej:

bacik, bat, batog, harap, szpicruta, pejcz (podrz.), szpicruta (podrz.), batog (podrz.), bizun (podrz.), dyscyplina (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), korbacz (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), nahaj (podrz.), nahajka (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)BICZ
to inaczej:

nahaj, rózga, bacik, harap, bat, batogPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

BICZ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa bicz?", są:

1. Bicz to inaczej bacik, bat, batog, harap, szpicruta, pejcz (podrz.), szpicruta (podrz.), batog (podrz.), bizun (podrz.), dyscyplina (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), korbacz (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), nahaj (podrz.), nahajka (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.).
2. Bicz to inaczej nahaj, rózga, bacik, harap, bat, batog.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa BICZ

BICZ
bacik, bat, batog, harap, szpicruta, pejcz (podrz.), szpicruta (podrz.), batog (podrz.), bizun (podrz.), dyscyplina (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), korbacz (przestarz.) (podrz.), kańczug (podrz.), nahaj (podrz.), nahajka (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)
BICZ
nahaj, rózga, bacik, harap, bat, batog

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok BICZ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BICZ

Quantcast