Synonimy do słowa PRAKTYK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRAKTYK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRAKTYK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRAKTYK
to inaczej:

pragmatyk, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)PRAKTYK
to inaczej:

ekspert, zawodowiec, fachman, specjalista, koneser, znawca, spec, opiniodawca, pragmatyk, biegły, fachowiec, fachura, taksator, profesjonalista, rzeczoznawca, człowiek kompetentnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PRAKTYK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa praktyk?", są:

1. Praktyk to inaczej pragmatyk, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Praktyk to inaczej ekspert, zawodowiec, fachman, specjalista, koneser, znawca, spec, opiniodawca, pragmatyk, biegły, fachowiec, fachura, taksator, profesjonalista, rzeczoznawca, człowiek kompetentny .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PRAKTYK

PRAKTYK
pragmatyk, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
PRAKTYK
ekspert, zawodowiec, fachman, specjalista, koneser, znawca, spec, opiniodawca, pragmatyk, biegły, fachowiec, fachura, taksator, profesjonalista, rzeczoznawca, człowiek kompetentny

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PRAKTYK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRAKTYK

Quantcast