Synonimy do słowa PROGRESJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PROGRESJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PROGRESJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PROGRESJA
to inaczej:

postęp, progres, rozwój, zaawansowanie, ewolucja (podrz.), stopniowy rozwój (podrz.)PROGRESJA
to inaczej:

progres, zaawansowanie, postęp, rozwój, wzrost, zwiększeniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PROGRESJA.

Szukaj synonimów do słowa

PROGRESJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa progresja?", są:

1. Progresja to inaczej postęp, progres, rozwój, zaawansowanie, ewolucja (podrz.), stopniowy rozwój (podrz.).
2. Progresja to inaczej progres, zaawansowanie, postęp, rozwój, wzrost, zwiększenie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PROGRESJA

PROGRESJA
postęp, progres, rozwój, zaawansowanie, ewolucja (podrz.), stopniowy rozwój (podrz.)
PROGRESJA
progres, zaawansowanie, postęp, rozwój, wzrost, zwiększenie

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PROGRESJA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PROGRESJA

Quantcast