Synonimy do słowa PROTOTYP

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PROTOTYP.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PROTOTYP

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PROTOTYP
to inaczej:

makieta, model, projektPROTOTYP
to inaczej:

matka (pot.), oryginał, pierwowzór, artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)PROTOTYP
to inaczej:

pierwsza wersja, matka, oryginałPROTOTYP
to inaczej:

projekt, makieta, model, prawzór, archetypPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PROTOTYP inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa prototyp?", są:

1. Prototyp to inaczej makieta, model, projekt.
2. Prototyp to inaczej matka (pot.), oryginał, pierwowzór, artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.).
3. Prototyp to inaczej pierwsza wersja, matka, oryginał.
4. Prototyp to inaczej projekt, makieta, model, prawzór, archetyp.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa PROTOTYP

PROTOTYP
makieta, model, projekt
PROTOTYP
matka (pot.), oryginał, pierwowzór, artefakt (specjalist.) (nadrz.), sztuczny wytwór (nadrz.), twór (nadrz.)
PROTOTYP
pierwsza wersja, matka, oryginał
PROTOTYP
projekt, makieta, model, prawzór, archetyp

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PROTOTYP

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PROTOTYP

Quantcast