Synonimy do słowa PRZECHODZIĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRZECHODZIĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRZECHODZIĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRZECHODZIĆ
to inaczej:

chodzić, iść, kroczyćPRZECHODZIĆ
to inaczej:

doświadczać, (książk.) doznawać, przekraczać, przeżywać, zaznawaćPRZECHODZIĆ
to inaczej:

poddawaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PRZECHODZIĆ.

PRZECHODZIĆ NA STRONĘ PRZECIWNIKA
to inaczej:

dopuszczać się zdrady, sprzeniewierzać się, zdradzaćPRZECHODZIĆ OBOK
to inaczej:

mijać, wymijaćSzukaj synonimów do słowa

PRZECHODZIĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa przechodzić?", są:

1. Przechodzić to inaczej chodzić, iść, kroczyć.
2. Przechodzić to inaczej doświadczać, (książk.) doznawać, przekraczać, przeżywać, zaznawać.
3. Przechodzić to inaczej poddawać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PRZECHODZIĆ

PRZECHODZIĆ
chodzić, iść, kroczyć
PRZECHODZIĆ
doświadczać, (książk.) doznawać, przekraczać, przeżywać, zaznawać
PRZECHODZIĆ
poddawać

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PRZECHODZIĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRZECHODZIĆ

Quantcast