Synonimy do słowa PRZEWODNI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PRZEWODNI.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PRZEWODNI

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PRZEWODNI
to inaczej:

decydujący, główny, kluczowy, koronny, nadrzędny, najistotniejszy, najważniejszy, newralgiczny, ostateczny, przemożny, rozstrzygający, węzłowy, mający pierwszeństwo (podrz.), priorytetowy (podrz.)PRZEWODNI
to inaczej:

dominujący, główny, przeplatający się, przewijający sięPRZEWODNI
to inaczej:

dominujący, panujący, przeważający, przytłaczający, zwierzchniPRZEWODNI
to inaczej:

zwierzchni, przeważający, węzłowy, newralgiczny, przewijający się, przytłaczający, sztandarowy, ostateczny, decydujący, koronny, panujący, kluczowy, reprezentacyjny, rozstrzygający, nadrzędny, przemożny, główny, typowy, dominujący, przeplatający sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PRZEWODNI inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa przewodni?", są:

1. Przewodni to inaczej decydujący, główny, kluczowy, koronny, nadrzędny, najistotniejszy, najważniejszy, newralgiczny, ostateczny, przemożny, rozstrzygający, węzłowy, mający pierwszeństwo (podrz.), priorytetowy (podrz.).
2. Przewodni to inaczej dominujący, główny, przeplatający się, przewijający się.
3. Przewodni to inaczej dominujący, panujący, przeważający, przytłaczający, zwierzchni.
4. Przewodni to inaczej zwierzchni, przeważający, węzłowy, newralgiczny, przewijający się, przytłaczający, sztandarowy, ostateczny, decydujący, koronny, panujący, kluczowy, reprezentacyjny, rozstrzygający, nadrzędny, przemożny, główny, typowy, dominujący, przeplatający się .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa PRZEWODNI

PRZEWODNI
decydujący, główny, kluczowy, koronny, nadrzędny, najistotniejszy, najważniejszy, newralgiczny, ostateczny, przemożny, rozstrzygający, węzłowy, mający pierwszeństwo (podrz.), priorytetowy (podrz.)
PRZEWODNI
dominujący, główny, przeplatający się, przewijający się
PRZEWODNI
dominujący, panujący, przeważający, przytłaczający, zwierzchni
PRZEWODNI
zwierzchni, przeważający, węzłowy, newralgiczny, przewijający się, przytłaczający, sztandarowy, ostateczny, decydujący, koronny, panujący, kluczowy, reprezentacyjny, rozstrzygający, nadrzędny, przemożny, główny, typowy, dominujący, przeplatający się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PRZEWODNI

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x