Synonimy do słowa PUBLICZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PUBLICZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PUBLICZNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PUBLICZNY
to inaczej:

całościowy, generalny, globalny, łączny, ogólny, plenarny, powszechny, uniwersalny, wszechstronny (książk.), zbiorowyPUBLICZNY
to inaczej:

społecznyPUBLICZNY
to inaczej:

ogólny, powszechny, społeczny, zbiorowyPUBLICZNY
to inaczej:

jawny, plenarnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PUBLICZNY.

DOM PUBLICZNY
to inaczej:

agencja towarzyska, burdel (wulg.), dom rozpusty (książk.), lupanar, przybytek rozkoszy (żart.), zamtuz, budowla (nadrz.), budynek (nadrz.)DOM PUBLICZNY
to inaczej:

(książk.) dom rozpusty, (euf.) przybytek rozkoszyOSKARŻYCIEL PUBLICZNY
to inaczej:

instygator (przestarz.), oskarżyciel, oskarżyciel sądowy, prokurator, akuzator (przestarz.) (nadrz.), oskarżyciel (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

PUBLICZNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa publiczny?", są:

1. Publiczny to inaczej całościowy, generalny, globalny, łączny, ogólny, plenarny, powszechny, uniwersalny, wszechstronny (książk.), zbiorowy.
2. Publiczny to inaczej społeczny.
3. Publiczny to inaczej ogólny, powszechny, społeczny, zbiorowy.
4. Publiczny to inaczej jawny, plenarny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa PUBLICZNY

PUBLICZNY
całościowy, generalny, globalny, łączny, ogólny, plenarny, powszechny, uniwersalny, wszechstronny (książk.), zbiorowy
PUBLICZNY
społeczny
PUBLICZNY
ogólny, powszechny, społeczny, zbiorowy
PUBLICZNY
jawny, plenarny

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PUBLICZNY

PUBLICZNY - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PUBLICZNY

x