Synonimy do słowa RADIO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: RADIO.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa RADIO

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

RADIO
to inaczej:

nadajnik, radiostacja, rozgłośniaRADIO
to inaczej:

odbiornik radiofoniczny (oficj.), odbiornik radiowy, radio (pot.), radioodbiornik, odbiornik (nadrz.), urządzenie odbiorcze (nadrz.)RADIO
to inaczej:

radiofoniaRADIO
to inaczej:

radiostacja, radioodbiornik, odbiornik radiofoniczny, nadajnik, odbiornik radiowyRADIO
to inaczej:

rozgłośnia, radiostacja, radiofonia, stacjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

RADIO inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa radio?", są:

1. Radio to inaczej nadajnik, radiostacja, rozgłośnia.
2. Radio to inaczej odbiornik radiofoniczny (oficj.), odbiornik radiowy, radio (pot.), radioodbiornik, odbiornik (nadrz.), urządzenie odbiorcze (nadrz.).
3. Radio to inaczej radiofonia.
4. Radio to inaczej radiostacja, radioodbiornik, odbiornik radiofoniczny, nadajnik, odbiornik radiowy.
5. Radio to inaczej rozgłośnia, radiostacja, radiofonia, stacja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa RADIO

RADIO
nadajnik, radiostacja, rozgłośnia
RADIO
odbiornik radiofoniczny (oficj.), odbiornik radiowy, radio (pot.), radioodbiornik, odbiornik (nadrz.), urządzenie odbiorcze (nadrz.)
RADIO
radiofonia
RADIO
radiostacja, radioodbiornik, odbiornik radiofoniczny, nadajnik, odbiornik radiowy
RADIO
rozgłośnia, radiostacja, radiofonia, stacja

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok RADIO

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: RADIO

Quantcast