Synonimy do słowa REGULAMIN

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: REGULAMIN.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa REGULAMIN

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

REGULAMIN
to inaczej:

kodeks, nakaz, przepis, statut, ustawaREGULAMIN
to inaczej:

nakaz, norma prawna, postanowienie, przepis, regulacja, uregulowanieREGULAMIN
to inaczej:

prawidło, przepis, regułaREGULAMIN
to inaczej:

przepis, kodeks, nakaz, norma, (książk.) prawidło, postanowienie, regulacja, reguła, statut, uregulowanie, ustawaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do REGULAMIN.

Szukaj synonimów do słowa

REGULAMIN inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa regulamin?", są:

1. Regulamin to inaczej kodeks, nakaz, przepis, statut, ustawa.
2. Regulamin to inaczej nakaz, norma prawna, postanowienie, przepis, regulacja, uregulowanie.
3. Regulamin to inaczej prawidło, przepis, reguła.
4. Regulamin to inaczej przepis, kodeks, nakaz, norma, (książk.) prawidło, postanowienie, regulacja, reguła, statut, uregulowanie, ustawa.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa REGULAMIN

REGULAMIN
kodeks, nakaz, przepis, statut, ustawa
REGULAMIN
nakaz, norma prawna, postanowienie, przepis, regulacja, uregulowanie
REGULAMIN
prawidło, przepis, reguła
REGULAMIN
przepis, kodeks, nakaz, norma, (książk.) prawidło, postanowienie, regulacja, reguła, statut, uregulowanie, ustawa

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok REGULAMIN

REGULAMIN - synonim. Dodaj komentarz (0)

      5 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: REGULAMIN

x