Synonimy do słowa RELACJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: RELACJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa RELACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

RELACJA
to inaczej:

bajka, gawęda (przestarz.), historia, historyjka, opowiadanie, opowieść, przypowieść, anegdotka (podrz.), dykteryjka (podrz.)RELACJA
to inaczej:

odniesienie, stosunek, związek, identyczność (podrz.), tożsamość (podrz.), podobieństwo (podrz.), pokrewieństwo (podrz.), powinowactwo (podrz.), związek (podrz.), przyczynowość (podrz.), abstrakcja (nadrz.), abstrakt (nadrz.), pojęcie oderwane (nadrz.)RELACJA
to inaczej:

stosunek, funkcja (podrz.), zależność (podrz.), iloczyn kartezjański (podrz.), produkt (podrz.), produkt kartezjański (podrz.)RELACJA
to inaczej:

raport, sprawozdanie, protokół, przekazRELACJA
to inaczej:

stosunek, koneksja, kontakt, odniesienie, więzy, więź, związek, komitywa, zależnośćRELACJA
to inaczej:

stosunek, związek, zależnośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

RELACJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa relacja?", są:

1. Relacja to inaczej bajka, gawęda (przestarz.), historia, historyjka, opowiadanie, opowieść, przypowieść, anegdotka (podrz.), dykteryjka (podrz.).
2. Relacja to inaczej odniesienie, stosunek, związek, identyczność (podrz.), tożsamość (podrz.), podobieństwo (podrz.), pokrewieństwo (podrz.), powinowactwo (podrz.), związek (podrz.), przyczynowość (podrz.), abstrakcja (nadrz.), abstrakt (nadrz.), pojęcie oderwane (nadrz.).
3. Relacja to inaczej stosunek, funkcja (podrz.), zależność (podrz.), iloczyn kartezjański (podrz.), produkt (podrz.), produkt kartezjański (podrz.).
4. Relacja to inaczej raport, sprawozdanie, protokół, przekaz.
5. Relacja to inaczej stosunek, koneksja, kontakt, odniesienie, więzy, więź, związek, komitywa, zależność.
6. Relacja to inaczej stosunek, związek, zależność.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa RELACJA

RELACJA
bajka, gawęda (przestarz.), historia, historyjka, opowiadanie, opowieść, przypowieść, anegdotka (podrz.), dykteryjka (podrz.)
RELACJA
odniesienie, stosunek, związek, identyczność (podrz.), tożsamość (podrz.), podobieństwo (podrz.), pokrewieństwo (podrz.), powinowactwo (podrz.), związek (podrz.), przyczynowość (podrz.), abstrakcja (nadrz.), abstrakt (nadrz.), pojęcie oderwane (nadrz.)
RELACJA
stosunek, funkcja (podrz.), zależność (podrz.), iloczyn kartezjański (podrz.), produkt (podrz.), produkt kartezjański (podrz.)
RELACJA
raport, sprawozdanie, protokół, przekaz
RELACJA
stosunek, koneksja, kontakt, odniesienie, więzy, więź, związek, komitywa, zależność
RELACJA
stosunek, związek, zależność

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: RELACJA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x