Synonimy do słowa RIPOSTA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: RIPOSTA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa RIPOSTA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

RIPOSTA
to inaczej:

kontrakcja, oddźwięk, odpowiedź, odzew, przeciwdziałanie, reakcja, reperkusje, respons (przestarz.), rezonans, gniew (podrz.), odmowa (podrz.), odpowiedź odmowna (podrz.), replika (podrz.), echo (podrz.), rezonans (podrz.), riposta (podrz.)RIPOSTA
to inaczej:

odmowa, odpowiedź odmowna, replikaRIPOSTA
to inaczej:

ripostaRIPOSTA
to inaczej:

odpowiedź, reakcja, replikaRIPOSTA
to inaczej:

kontrakcjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do RIPOSTA.

CIĘTA RIPOSTA
to inaczej:

ostra odpowiedźSzukaj synonimów do słowa

RIPOSTA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa riposta?", są:

1. Riposta to inaczej kontrakcja, oddźwięk, odpowiedź, odzew, przeciwdziałanie, reakcja, reperkusje, respons (przestarz.), rezonans, gniew (podrz.), odmowa (podrz.), odpowiedź odmowna (podrz.), replika (podrz.), echo (podrz.), rezonans (podrz.), riposta (podrz.).
2. Riposta to inaczej odmowa, odpowiedź odmowna, replika.
3. Riposta to inaczej riposta.
4. Riposta to inaczej odpowiedź, reakcja, replika.
5. Riposta to inaczej kontrakcja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa RIPOSTA

RIPOSTA
kontrakcja, oddźwięk, odpowiedź, odzew, przeciwdziałanie, reakcja, reperkusje, respons (przestarz.), rezonans, gniew (podrz.), odmowa (podrz.), odpowiedź odmowna (podrz.), replika (podrz.), echo (podrz.), rezonans (podrz.), riposta (podrz.)
RIPOSTA
odmowa, odpowiedź odmowna, replika
RIPOSTA
riposta
RIPOSTA
odpowiedź, reakcja, replika
RIPOSTA
kontrakcja

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok RIPOSTA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: RIPOSTA

Quantcast