Synonimy do słowa ROBOCIARZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ROBOCIARZ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ROBOCIARZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ROBOCIARZ
to inaczej:

fizyczny (pot.), niewykwalifikowany pracownik fizyczny (oficj.), robociarz (pot.), robol (pot.), robotnik niewykwalifikowany, łopaciarz (pot.) (podrz.), pracownik fizyczny (nadrz.), robotnik (nadrz.), mózgowiec (antonim)ROBOCIARZ
to inaczej:

robotnik, pracownik fizyczny, fizyczny, robolPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

ROBOCIARZ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa robociarz?", są:

1. Robociarz to inaczej fizyczny (pot.), niewykwalifikowany pracownik fizyczny (oficj.), robociarz (pot.), robol (pot.), robotnik niewykwalifikowany, łopaciarz (pot.) (podrz.), pracownik fizyczny (nadrz.), robotnik (nadrz.), mózgowiec (antonim).
2. Robociarz to inaczej robotnik, pracownik fizyczny, fizyczny, robol.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa ROBOCIARZ

ROBOCIARZ
fizyczny (pot.), niewykwalifikowany pracownik fizyczny (oficj.), robociarz (pot.), robol (pot.), robotnik niewykwalifikowany, łopaciarz (pot.) (podrz.), pracownik fizyczny (nadrz.), robotnik (nadrz.), mózgowiec (antonim)
ROBOCIARZ
robotnik, pracownik fizyczny, fizyczny, robol

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ROBOCIARZ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x