Synonimy do słowa ROZCZAROWAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ROZCZAROWAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ROZCZAROWAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ROZCZAROWAĆ
to inaczej:

nawalić (pot.), nie spełnić oczekiwań, nie stanąć na wysokości zadania, sprawić zawód, zawieśćROZCZAROWAĆ
to inaczej:

otworzyć oczyROZCZAROWAĆ
to inaczej:

rozwiać złudzeniaROZCZAROWAĆ
to inaczej:

(pot.) nawalić, nie spełnić oczekiwań, nie stanąć na wysokości zadania, nie dotrzymać słowa, pokpić sprawę, rozwiać złudzenia, (pot.) skrewić, sprawić zawód, zawieśćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

ROZCZAROWAĆ SIĘ
to inaczej:

doznać zawodu, zawieść się, zniechęcić się, zrazić sięROZCZAROWAĆ SIĘ
to inaczej:

doznać zawodu, zawieść sięSzukaj synonimów do słowa

ROZCZAROWAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa rozczarować?", są:

1. Rozczarować to inaczej nawalić (pot.), nie spełnić oczekiwań, nie stanąć na wysokości zadania, sprawić zawód, zawieść.
2. Rozczarować to inaczej otworzyć oczy.
3. Rozczarować to inaczej rozwiać złudzenia.
4. Rozczarować to inaczej (pot.) nawalić, nie spełnić oczekiwań, nie stanąć na wysokości zadania, nie dotrzymać słowa, pokpić sprawę, rozwiać złudzenia, (pot.) skrewić, sprawić zawód, zawieść.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa ROZCZAROWAĆ

ROZCZAROWAĆ
nawalić (pot.), nie spełnić oczekiwań, nie stanąć na wysokości zadania, sprawić zawód, zawieść
ROZCZAROWAĆ
otworzyć oczy
ROZCZAROWAĆ
rozwiać złudzenia
ROZCZAROWAĆ
(pot.) nawalić, nie spełnić oczekiwań, nie stanąć na wysokości zadania, nie dotrzymać słowa, pokpić sprawę, rozwiać złudzenia, (pot.) skrewić, sprawić zawód, zawieść

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ROZCZAROWAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x