Synonimy do słowa ROZKWIT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ROZKWIT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ROZKWIT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ROZKWIT
to inaczej:

hossa, prosperityROZKWIT
to inaczej:

intensyfikacja (specjalist.), ożywienie, rozrost, rozwójROZKWIT
to inaczej:

kwitnięcieROZKWIT
to inaczej:

kwitnięcieROZKWIT
to inaczej:

prosperity, rozwój, hossaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do ROZKWIT.

Szukaj synonimów do słowa

ROZKWIT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa rozkwit?", są:

1. Rozkwit to inaczej hossa, prosperity.
2. Rozkwit to inaczej intensyfikacja (specjalist.), ożywienie, rozrost, rozwój.
3. Rozkwit to inaczej kwitnięcie.
4. Rozkwit to inaczej kwitnięcie.
5. Rozkwit to inaczej prosperity, rozwój, hossa.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa ROZKWIT

ROZKWIT
hossa, prosperity
ROZKWIT
intensyfikacja (specjalist.), ożywienie, rozrost, rozwój
ROZKWIT
kwitnięcie
ROZKWIT
kwitnięcie
ROZKWIT
prosperity, rozwój, hossa

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ROZKWIT

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ROZKWIT

Quantcast