Synonimy do słowa RYGOR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: RYGOR.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa RYGOR

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

RYGOR
to inaczej:

dryl, surowość, sztywnośćRYGOR
to inaczej:

dyscyplina, karność, mores, podporządkowanie, subordynacjaRYGOR
to inaczej:

dyscyplinaRYGOR
to inaczej:

karność, dryl, mores, posłuszeństwo, subordynacja, surowość, sztywnośćRYGOR
to inaczej:

reżim, zasada, reguła, proceduraRYGOR
to inaczej:

kara, sankcjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

RYGOR inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa rygor?", są:

1. Rygor to inaczej dryl, surowość, sztywność.
2. Rygor to inaczej dyscyplina, karność, mores, podporządkowanie, subordynacja.
3. Rygor to inaczej dyscyplina.
4. Rygor to inaczej karność, dryl, mores, posłuszeństwo, subordynacja, surowość, sztywność.
5. Rygor to inaczej reżim, zasada, reguła, procedura.
6. Rygor to inaczej kara, sankcja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa RYGOR

RYGOR
dryl, surowość, sztywność
RYGOR
dyscyplina, karność, mores, podporządkowanie, subordynacja
RYGOR
dyscyplina
RYGOR
karność, dryl, mores, posłuszeństwo, subordynacja, surowość, sztywność
RYGOR
reżim, zasada, reguła, procedura
RYGOR
kara, sankcja

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: RYGOR

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x