Synonimy do słowa SERIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SERIA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SERIA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SERIA
to inaczej:

ciąg, sekwencja, szereg, passa (podrz.)SERIA
to inaczej:

partiaSERIA
to inaczej:

ciąg, partia, sekwencja, szeregPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do SERIA.

CAŁA SERIA
to inaczej:

deszcz, góra, grad, masa, mnóstwo, obfitość, pełna garść, wysyp, zatrzęsienie (żart.)Szukaj synonimów do słowa

SERIA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa seria?", są:

1. Seria to inaczej ciąg, sekwencja, szereg, passa (podrz.).
2. Seria to inaczej partia.
3. Seria to inaczej ciąg, partia, sekwencja, szereg.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa SERIA

SERIA
ciąg, sekwencja, szereg, passa (podrz.)
SERIA
partia
SERIA
ciąg, partia, sekwencja, szereg

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SERIA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SERIA

Quantcast