Synonimy do słowa SERUM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SERUM.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SERUM

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SERUM
to inaczej:

surowica, osocze (nadrz.), plazma krwi (nadrz.)SERUM
to inaczej:

krem, maść, eliksir, emulsja, olejek, kosmetyk, preparat, pianka, odżywka, żel, mleczko, balsamSERUM
to inaczej:

antidotum, odtrutkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

SERUM inaczej

Najlepszymi odpowiedzimi na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa SERUM?", są:

1. SERUM to inaczej surowica, osocze (nadrz.), plazma krwi (nadrz.).
2. SERUM to inaczej krem, maść, eliksir, emulsja, olejek, kosmetyk, preparat, pianka, odżywka, żel, mleczko, balsam.
3. SERUM to inaczej antidotum, odtrutka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SERUM

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x