Synonimy do słowa SPADEK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SPADEK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SPADEK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 12 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SPADEK
to inaczej:

deprecjacja, obniżenie, ubytekSPADEK
to inaczej:

dziedzictwo, scheda, spuścizna, ojcowizna (podrz.)SPADEK
to inaczej:

legat, scheda, zapisSPADEK
to inaczej:

obniżenieSPADEK
to inaczej:

obniżenie, zejścieSPADEK
to inaczej:

pochylenie, pochyłość, stok, stromizna, wyniesienie, zboczeSPADEK
to inaczej:

upadekSPADEK
to inaczej:

deprecjacja, obniżenie, ubytek, redukcjaSPADEK
to inaczej:

pochylenie, pochyłość, stok, stromizna, zbocze, zejścieSPADEK
to inaczej:

dziedzictwo, dziedziczenie, legat, ojcowizna, zapisSPADEK
to inaczej:

scheda, spuściznaSPADEK
to inaczej:

degradacjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

SPADEK LICZBY LUDNOŚCI
to inaczej:

depopulacja, wyludnienieSzukaj synonimów do słowa

SPADEK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa spadek?", są:

1. Spadek to inaczej deprecjacja, obniżenie, ubytek.
2. Spadek to inaczej dziedzictwo, scheda, spuścizna, ojcowizna (podrz.).
3. Spadek to inaczej legat, scheda, zapis.
4. Spadek to inaczej obniżenie.
5. Spadek to inaczej obniżenie, zejście.
6. Spadek to inaczej pochylenie, pochyłość, stok, stromizna, wyniesienie, zbocze.
7. Spadek to inaczej upadek.
8. Spadek to inaczej deprecjacja, obniżenie, ubytek, redukcja.
9. Spadek to inaczej pochylenie, pochyłość, stok, stromizna, zbocze, zejście.
10. Spadek to inaczej dziedzictwo, dziedziczenie, legat, ojcowizna, zapis.
11. Spadek to inaczej scheda, spuścizna.
12. Spadek to inaczej degradacja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 12.

Synonimy słownikowe do słowa SPADEK

SPADEK
deprecjacja, obniżenie, ubytek
SPADEK
dziedzictwo, scheda, spuścizna, ojcowizna (podrz.)
SPADEK
legat, scheda, zapis
SPADEK
obniżenie
SPADEK
obniżenie, zejście
SPADEK
pochylenie, pochyłość, stok, stromizna, wyniesienie, zbocze
SPADEK
upadek
SPADEK
deprecjacja, obniżenie, ubytek, redukcja
SPADEK
pochylenie, pochyłość, stok, stromizna, zbocze, zejście
SPADEK
dziedzictwo, dziedziczenie, legat, ojcowizna, zapis
SPADEK
scheda, spuścizna
SPADEK
degradacja

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SPADEK

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x